CHERCHI CARTZISTRUTZOS E INERTES

Estratzione, frichinadura, issèberu e lavazu de sos inertes, produtzione de cartzistrutzos: ponimus manu a su protzessu intreu, dae su cumintzu a s’acabu, a manera de èssere seguros chi cada traballu siat fatu comente si tocat.

Cuntata-nos

Isfusos e big bag de 1 t
Isfusos e big bag de 1 t
Sacos de 25 Kg
Cartzistrutzos ordinàrios a règhida garantida (RCK)

Calidade tzertificada

Semper cunforme a sas tzertificatziones atuales

Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica
1305-CPR-0285
VISUALIZZA
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica
ICMQ-CLS-00605
VISUALIZZA
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica
ICMQ-CLS-00801
VISUALIZZA
Torra a supra Statistiche